مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

کود پتاسیم megaflor

برای گندم و سویا در زمان شروع دانه بندی با قارچ کش مخلوط کرده و سم پاشی کنید  و برای سایر محصولات زراعی و باغی قبل از گل دهی تا زمان برداشت  و مخصوصا در زمان تبدیل گل به میوه و جهت رنگ اوری و افزایش سایز میوه محلول پاشی کنید کار روزانه و روابط ابی گیاه را کنترل میکند باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر کم ابی سرمازدگی و بیماری ها میشود طول عمر گیاه را افزایش میدهد کود مگافلور باعث افزایش فتوسنتز گیاه میشود و بازدهی اب ابیاری و کود های ازته را افزایش میدهد